HomeO firmieProdukty i usługiPomocCennik połączeńKontakt z namiMoje konto

Ochrona Danych Osobowych

Sieć EuroTELEFON jest własnością firmy TKSoftware. Firma TKSoftware Tadeusz Kowalczyk jest administratorem systemu telefonicznego, który udostępnia swoje usługi EuroTELEFON w standardzie VoIP. W związku z tym informujemy użytkowników naszej platformy VoIP, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (co obejmuje rejestrację i weryfikację konta na platformie prepaid jak i zawarcie umowy na nasze usługi abonamentowe). Oznacza to m. in. realizację takich zadań jak:

1. Poprawne świadczenie wyszczególnionych w umowie usług, przez np. usuwanie awarii i upewnianie się, że usługa działa poprawnie, a także dostosowanie obsługi klienta do oferty, z której Państwo faktycznie korzystają, lub historii wcześniejszych zgłoszeń;

2. Wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur, odpowiadanie na Państwa skargi i reklamacje w trybie przewidzianym przepisami czy też zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego;

3. Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im;

4. Ustalanie, obronę i dochodzenie Państwa oraz naszych roszczeń. Może to objąć m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z tytułu umowy innemu podmiotowi;

5. Działania marketingu bezpośredniego;

6. Analizy statystycznej na potrzeby wewnętrzne marketingu jak i rozwoju naszych produktów oraz usług;

7. Weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej z wykorzystaniem naszych własnych danych, jak i tych pochodzących z innych źródeł.

Innymi słowy, jako ADO (Administrator Danych Osobowych) będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas lub odbiorców danych, a w szczególności marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas świadczenia usług telekomunikacyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan lub Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Zawierając z nami umowę (m. in. poprzez rejestrację konta prepaid lub zawarcie umowy abonamentowej) będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na wykorzystywanie swoich danych w określonym, przez daną zgodę, celu.

Zaznaczamy też, że nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Jakie dane zbieramy?

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy gromadzone przez ADO to:

1. Imiona i nazwisko;

2. Data urodzenia;

3. Płeć;

4. Adres miejsca zamieszkania oraz adres email;

5. Numer ewidencyjny PESEL/NIP/TAX ID;

6. Numer telefonu mobilnego lub od innego dostawcy;

Jesteśmy dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wymienionych powyżej, są przetwarzane na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Jako dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których Państwo korzystają, musimy przekazywać standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu z którego wykonują Państwo połączenia) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą, w celu wykonania połączenia.

Oprócz tego, Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako ADO podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Są to np.:

1. Podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne i sieć telekomunikacyjną oraz wspierające nas w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych zamówionych przez Państwa na naszej platformie;

2. Podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji kampanii marketingowych;

3. Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową;

4. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

5. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz;

6. Podmioty nabywające wierzytelności (w celu obrony naszych roszczeń z tytułu umowy);

7. Prezes UKE, podczas przenoszenia numeru do naszej sieci od innego operatora, lub z naszej sieci do innego operatora;

8. Związek Banków Polskich, aby sprawdzić czy Państwa dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;

9. Inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, celem umieszczenia Państwa danych w ich spisach abonentów;

Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Kwestie przekazywania danych do podmiotów umożliwiających realizację usług telekomunikacyjnych jest ustalona przez Prawo Telekomunikacyjne.

Prawa należące do Państwa

Jako ADO, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:

1. Dostępu do swoich danych osobowych;

2. Sprostowania przetwarzanych przez nas danych;

3. Ograniczenia przetwarzania danych;

4. Usunięcia przetwarzania danych;

5. Przeniesienia danych do innego administratora;

6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Stosowny wniosek należy przekazać do naszego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, TKSoftware z siedzibą w Strzeniówce, Ul. Świetlików 11, 05-830 Nadarzyn lub mailowo iod@tksoftware.com.pl.